Tuesday, May 25, 2010

Funeral Services for Joshua Tomlinson will be Saturday

Funeral Services for Spc. Joshua Tomlinson of Dubberly will be held Saturday in Minden. Burial will follow at Gardens of Memory in Minden.
Wouldn't it be nice if everyone in the area could take 1 minute to suspend whatever they are doing at 2PM Saturday in memory of Joshua and all of the others who have fallen for their country?
Monday is Memorial Day.
Memorial Day is a day set aside to recognize all of those soldiers, like Joshua Tomlinson, who have given their life in military service to their country.

7 comments:

 1. Jim, there is rumor, and I hope it don't happen, but some protesters from www.godhatesfags.com is supposed to be there. As I said, I hope this turns out to be false or at least they are out of site. My prayers are with this family.

  ReplyDelete
 2. Darrell, I certainly hope not. Those people are an abomination, doing the things they do in the name of God.

  ReplyDelete
 3. Darrell, there is nothing on their schedule about it.
  They are going to be in Oregon this weekend picketing synagogues and churches.
  I will try to stay abreast and alert everyone if they do plan something.

  ReplyDelete
 4. I think that's an excellent idea, Jim. I will schedule a post for that time, and my 8 readers will participate, I'm sure.

  And Lord, I hope that bunch doesn't show up.

  ReplyDelete
 5. Darrell, Andy - I just posted that unfortunately, they do plan to.
  Darrell, thank you for calling this to our attention.
  It makes me sick.

  ReplyDelete
 6. Wish we could line the route with people and flags; I'd drive over there.

  ReplyDelete
 7. Lek powoduje [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] obni¿enie asymilowania podwaliny tluszczowych dziêki ludzki organizm ¿ywy. Owo na cacy nowy panaceum dla facetek, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê zaœ przejœæ na ulepszony bieg posi³ków. Panaceum ten poobala wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] jeno diety i æwiczeñ fizycznych. Medykament tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi tudzie¿ po dane o œrodkach. Wydaliny wskutek tego alli Zalecamy t¹¿ krain¹ cenê wyci¹gów tudzie¿ owszem krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu odrêbnych natomiast doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tym momencie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w modus niezawodny oraz zleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] leki w ci¹gu zaledwie jednego dnia od momentu uskutecznienia twojego zainteresowania. Tylko spoœród tego siêga przecudowne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] weryfikacji pacjentów. Na s³aby brzuszekJest moc apendyksów diety na schudniêcie. Do znacznych nale¿¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie wypróbowanym tudzie¿ a udowodnionym przedsiêwziêciem przypadkiem pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej natomiast praktyka fizyczne w ros³ym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, jak krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki kategorycznie przestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê zmienne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy aczkolwiek nie nazywa w celu buzi pieknej zguby zaœ nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete

Rules of the road:
1. No personal attacks or insults.
2. No accustory statements about wrongdoing or criminal acts against anyone.
3. Say all you want about the pros and cons concerning the candidates and the issues, or the general subject of the blog post, just follow Rule #1 and Rule #2.